• Kategorie
 • Odstoupení od kupní smlouvy

  Odstoupení od kupní smlouvy a podmínky pro vrácení 

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve formátu PDF najdete ke stažení zde případně jej vyplňte on-line zde.

  Kupující má  právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: [email protected][email protected] , popř. Písemně kdy kupující formulář vytiskne a vyplněný a podepsaný jej zašle na adresu prodávajícího: mojemobilka s.r.o., Petrovice u Karviné, čp. 369, PSČ: 73572

  Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování nebo předat zboží prodávajícímu v některém výdejním místě prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 2,3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet , který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy.  Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že bude-li zboží vráceno ve výdejním místě prodávajícího, přijaté peněžní prostředky nebudou na daném výdejním místě prodávajícího vráceny kupujícímu v hotovosti, nýbrž jiným způsobem dle tohoto ustanovení VOP.

  Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník je oprávněn přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi.

  Prosím před odesláním zboží nás kontaktuje na mail: [email protected][email protected] a vyčkejte našich instrukcí – snížíte tím náklady spojené s vrácením zboží.

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  Časté dotazy

  V jakém stavu musí být obal zboží?

  • Může být vracené zboží použité?
  • Do kdy je možné zboží vrátit?
  • Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?
  • Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
  • Stručný přehled na závěr
  • Servisní místa

  1. V jakém stavu musí být obal zboží?

  Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

  Mnohé jistě překvapí, že obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy.

  Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

  2. Může být vracené zboží použité?

  Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení či poškrábání. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

  Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

  Například : Zákazník si objedná a koupí mob.telefon, doma ho uvede do provozu a zjistí, že telefon nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a telefon nese známky použití . Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu, vyčištěním nebo výměnou částí. ( telefon má již vypsaný záruční list, je registrovaný v síti operátora jako aktivní a běží záruční doba, popřípadě dojde ke snížení ceny nezávisle na vůli dodavatele – snížením ceny výrobcem ).

  3. Do kdy je možné zboží vrátit?

  Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a adresu zákazníka
  • číslo objednávky, pokud je vygenerováno
  • kontakt (telefon, e-mail)

  Je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14 denní lhůtě – Odeslat zboží s písemným odstoupením od kupní smlouvy, které musí být odesláno do 14 dní od převzetí zboží.

  4. Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?

  Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

  5. Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání “baterie”
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívající ve hře nebo loterii

  Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

  6. Stručný přehled na závěr

  Na závěr lze uvedené informace shrnout do několika bodů:

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. 
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. Baterie.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze, včetně minimalního možného poštovného které zaplatil při koupi, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

  7. Servisní místa

  1. Lenovo, Sony, Nokia, Microsoft – www.arvato-services.cz/faq/
  2. Alcatel, Samsung, Huawei – www.britex.cz/index.php/importantinfo/pokyny-k-odeslani-zasilky
  3. Samsung – www.samsung.com/cz/support/servicelocation/
  4. HTC, EVOLVEO, CAT – www.web.vspdata.cz/
  Tvorba webových stránek: Webklient